Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) του ιατρείου της ψυχολόγου Μαρίνας Μποζάνη
(Ιδιοκτήτης) υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια.

 Η χρήση της ΔΠ προϋποθέτει και συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/ χρήστης (ή απλώς «εσείς») έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους Όρους Χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους Χρήσης της ΔΠ και ιδίως πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει των πληροφοριών, υπηρεσιών ή διαδικασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο της ΔΠ, εκτός των επίσημων νομοθετικών ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών κειμένων και των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (ενδεχομένως καλυπτόμενων από πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου κλπ. (εφεξής Περιεχόμενο) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ιδιοκτήτη και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Ο ιδιοκτήτης διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο της ΔΠ και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το Περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται ελεύθερα στους επισκέπτες/ χρήστες της για κάθε σύννομη χρήση, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και περαιτέρω χρήσης του Περιεχομένου, αυτό δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλοίωση και θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

H ΔΠ έχει κατασκευαστεί με το ανοικτού κώδικα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS – Content Management System) WordPress (www.wordpress.org) υπό τους όρους χρήσης της άδειας GNU General Public License, version 2. Επίσης περιλαμβάνει λογισμικό PHP, που διατίθεται ελεύθερα. Στο περιεχόμενο της ΔΠ χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Fira Sans, η οποία διατίθεται υπό τους όρους της άδειας Apache License 2.0. Επίσης χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Font Awesome Free 5, η οποία διατίθεται υπό τους όρους της άδειας SIL OFL 1.1.Τα λοιπά πνευματικά έργα, καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Το Περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του Ιδιοκτήτη. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου της παρούσας ΔΠ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το psychologistmarinabozani@gmail.com

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν προορίζεται να παρέχει συμβουλευτική για συγκεκριμένη υπόθεση ούτε να υποκαταστήσει την εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή την οποία οφείλετε να αναζητάτε πάντα στο πλαίσιο της εκάστοτε ιδιαίτερης περίπτωσης που τυχόν αντιμετωπίζετε.

Οι πληροφορίες της ΔΠ παρέχονται προς γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προτροπή προς συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Επισκέπτεστε την παρούσα ΔΠ και προβαίνετε σε κάθε είδους ενέργειες βάσει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Παρότι ο Ιδιοκτήτης καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι το σύνολο των πληροφοριών της ΔΠ παραμένουν διαρκώς διαθέσιμες, ακριβείς και επίκαιρες, δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και όλο το Περιεχόμενο της ΔΠ θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα παρέχονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Ιδιοκτήτης  για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης, από την έλλειψη διαθεσιμότητας ή από τη μη έγκαιρη επικαιροποίηση του Περιεχομένου της, καθώς και για τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης των επισκεπτών της που έγιναν ως αποτέλεσμα της χρήσης της ΔΠ.

Ομοίως ο Ιδιοκτήτης, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα της ΔΠ παρέχεται χωρίς ιούς, δεν εγγυάται ότι η ΔΠ ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων, όπως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, των χάρτων της Google και άλλων, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. 

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, υιοθέτηση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον Ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου τους ούτε για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει, μέσω των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την Πολιτική Ασφάλειας του Ιστότοπου μας και στην Πολιτική μας για τα cookies.

Σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ.2 και 10 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, πραγματοποιείται επεξεργάζεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με την παρακάτω νόμιμη βάση:

(α) την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας κατά το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. (η’) του ΓΚΠΔ, καθώς η παροχή στηρίζεται σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών υγείας
(β) την ανάγκη εκτέλεσης των υποχρεώσεων και άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων της επιχείρησης ή δικών σας, στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας
(γ) τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα κατά το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. (στ’) του Γενικού κανονισμού και (δ) την ανάγκη εκπλήρωσης σκοπών αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπών επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικών σκοπών σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού.

Το ιατρείο εντάσσεται στην κατηγορία των επαγγελματιών που έχει υποχρέωση τήρησης απορρήτου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ν. 991/1979 (άρθρο 9, παρ. 3 του ΓΚΠΔ), ως εκ τούτου μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα ειδικών κατηγοριών για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Σε περίπτωση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (Newsletter) μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η δική σας εξυπηρέτηση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας και να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Η υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων είναι προαιρετική και όταν κάποιος τη χρησιμοποιεί, συλλέγουμε δεδομένα κατά την εγγραφή του, για τη χρήση της υπηρεσίας Newsletter/περιοδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αφορούν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη/επισκέπτη και αποθηκεύονται με σκοπό την τακτική ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η υπηρεσία Newsletter πραγματοποιείται από τον server φιλοξενίας του και αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Δίχως τη λήψη και επεξεργασία αυτών των δεδομένων δεν είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών αυτών από την ιστοσελίδα μας.

Τελευταία ενημέρωση των παρόντων Όρων Χρήσης 22.01.2022